ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

Бранкова 17

11000 Београд

Датум: 10. 09. 2015. година

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015) Техничка школа за дизајн коже из Београда

 

 

 

објављује

 

О  Б  А  В   Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

- електрична енергија,

 за потребе Техничке школе за дизајн коже из Београда

 

ЈН бр. 2.2.4/15

 

 

1.    Назив и адреса наручиоца: Техничка школа за дизајн коже, Бранкова 17, 110000 Београд.

 

2.    Предмет јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

 

3.    Назив из Општег речника набавки: Електрична енергија.

 

4.    Ознака из Општег речника набавки: 09310000.

 

5.    Уговорена вредност: 247.525,90 динара без ПДВ-а.

 

6.    Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

7.    Број примљених понуда: 1 (једна) прихватљива.

 

8.    Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

 

  • ЕПС Снабдевање д.о.о,  Београд, понуђена цена ................. 5,30 динара без ПДВ-а.

 

9.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

       10.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.07.2015. године.

 

11.  Датум закључења уговора: 26.08.2015. године.

 

12.  Основни подаци о добављачу: ЕПС Снабдевање д.о.о., Царице Милице 2, 11000 Београд, матични број 20924915, ПИБ 108057105.

 

13.  Период важења уговора: 12 месеци.

 

14.  Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

 

 

Блогови и веб странице