Број: 85/3

Датум: 31.10.2016.године

                                                 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

НАРУЧИЛАЦ: Техничка школа за дизајн коже, Београд, Бранкова 17, 11000 Београд, 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.skolazadizajnkoze.edu.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  мале вредности.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: електрична енергија број ЈН: 2/2016.

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: електрична енергија – 09310000.

 

 

Више детаља на: 

П О З И В за подношење понуда - електрична енергија број: ЈН 2/2016.- оригинална верзија текста

КОНКУРСНА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

Блогови и веб странице