ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

(образовни профил из подручја хемије, неметала и графичарства)

 

Техничар за заштиту животне средине је занимање које постаје незаобилазно у савременом друштву.  Задатак  техничара ове струке је  да се стара о примени прописа из подручја екологије,  да скупља, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама које се брину о спровођењу закона. Посао техничара за заштиту животне средине је веома разнолик и динамичан, јер може радити на отвореном али и у затвореном простору, лабораторијама итд.

Током школовања ученици проучавају општу и неорганску хемију, аналитичку хемију, хемијску технологију, физичку хемију, микробиологију и многе друге научне дисциплине неопходне за рад у лабораторијама или на терену.  Велики део наставе одвија се у школској хемијској лабораторији,  али и у различитим установама у којима су ова знања  примењива (настава у блоку).

 

Након четири године школовања,  техничар за заштиту животне средине има две могућности:

да се запосли у некој од бројних служби које се баве пословима из подручја екологије, или да наставе школовање на неком од факултета (Технолошко-металуршки факултет, Факултет за физичку хемију, Хемијски факултет, али и многи други).

 

Техничар за заштиту животне средине оспособљен је да:

-ради на заштити и ревилтализацији животне средине;

-узоркује, мери и испитује физичка, хемијска и остала микробиолошка стања воде, ваздуха и тла;

-прати  параметре штетних материја на разним локацијама;

-Контролише рад са штетним и отпадним материјама;

-прати  и евидентира емисије штетних материјала у технолошким процесима;

-прати и евидентира загађења у индустрији, топланама, термоелектранама, комуналним водама;

-води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја;

-да ради у фабрикама пијаће воде, постројењима за прераду отпадних вода и чврстог отпада, рециклажним постројењима...

 

Подручја у којима се може  пронаћи посао:

-хемијска индустрија,

-прехрамбена индустрија,

-општинске и друге инспекцијске службе,

-агенције за заштиту животне средине,

-саобраћај,

-водопривреда,

-пољопривреда,

-шумарство,

-текстилна индустрија...

 

 

Блогови и веб странице