Штампа

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

Бранкова 17

11000 Београд

Број: 732

Датум: 10.07.2015. године

 

 

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту Закон) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 617 од 08.06.2015. године и Извештаја Комисије за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 731 од 10.07.2015. године, директор Техничке школe за дизајн коже из  Београда, доноси 

О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 2.2.4/15

 

I – Додељује се уговор:

 

ü  понуђачу: ЕПС Снабдевање д.о.о., Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18-01-8125/1-15 од 29.06.2015. године.

 

 

Образложење:

 

            На основу Плана јавних набавки за 2015. годину, директор Техничке школе за дизајн коже из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни  број 617 од 08.06.2015. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 2.2.4/15.

Конкурсна документација објављена је дана 24.06.2015. године на Порталу јавних набавки. Позив за подношење понуда и конкурсна документација упућени су електронски – мејлом, дана 24.06.2015. године.

До истека рока за подношење понуда, 02.07.2015. године до 12:30 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача:

 

Ред.

бр.

 

Број и датум понуде

 

Назив или шифра понуђача

                

 

Датум пријема       

 

 

Час пријема

2.

18-01-8125/1-15 од 29.06.2015. г.

ЕПС Снабдевање д.о.о., Царице Милице 2, 11000 Београд

01.07.2015.

10.00ч

 

Неблаговремених понуда није било.

           

            Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем број 618 од 08.06.2015. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 695 од 02.07.2015. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинило извештај о истом.                                                                                                                  

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 731 од 10.07.2015. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II - Подаци о јавној набавци:

 

1.- Назив и адреса Наручиоца: Техничка школа за дизајн коже, Бранкова 17, 110000 Београд.

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 2.2.4/15.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – Електрична енергија.

4.- Назив из Општег речника набавки: Електрична енергија.

5.- Ознака из Општег речника набавки: 09310000.

6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

7.- Подаци у финансијском плану за 2015. годину: 421211.

8.- Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 450.000,00 динара.

9.- Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.

10.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:

11.- Ранг листа понуђача са  понуђеном и најнижом јединственом јединичном ценом по kWh без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

1)    ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, понуђена цена .......................... 5,30 дин.

·         Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.

·         Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

12.- Назив понуђача чија је понуда повољнa узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда број 731 од 10.07.2015. године:

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовала да је повољна понуда следећег понуђача:

·         ЕПС Снабдевање д.о.о., Царице Милице 2, 11000 Београд

те је на основу члана 54. став 13. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 13. Закона предложила наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Укупна вредност уговора за активну електричну енергију износи 247.525,90 динара без ПДВ-а, односно 297.031,08 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог Комисије за спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведенoм понуђачу.  

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет)  дана од дана пријема одлуке, а у складу са чл.149. став 6. Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р       

                                                                                                                                                                            Светислав Ковачевић