Уџбеници: 1. Драгослав Маринковић, Катица Пауновић, Вељко Терзија „ Биологија за први и други разред средње школе “ , Завод за уџбенике и наставна средства , Београд, 2007.

2. Иво Савић, Вељко Терзија „ Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа „ Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.

 Испитна питања :

 1. Карактеристике живота и царства живих бића
 2. Вируси
 3. Бактерије
 4. Грађа еукариотске ћелије и улога ћелијских органела
 5. Једро, хромозоми и ћелијски циклус
 6. Митоза
 7. Мејоза
 8. Метаболизам и типови исхране живих бића
 9. Нуклеинске киселине. Репликација и транскрипција
 10. Појам гена. Генетички код. Транслација
 11. Хромозоми, гени, алели. Генотип. Особине. Фенотип
 12. Основна правила наслеђивања
 13.  Извори генетичке варијабилности
 14.  Хромозоми човека и детерминација пола 
 15. Наследне болести човека и генетичко саветовање
 16.  Предмет проучавања и значај екологије. Еколошки нивои
 17. Животна средина. Еколошки фактори и дејство
 18.  Адаптације и животна форма
 19. Екосистем
 20. Биосфера. Биогеохемијски циклуси
 21. Животне области
 22. Промене у природи под дејством човека
 23. Појам, извори, врсте и последице загађивања
 24. Загађивање и заштита ваздуха и воде
 25. Загађивање и заштита земљишта и хране
 26. Облици заштите природе

 

                                                                       Наставник биологије

 

Катарина Венгрин

Блогови и веб странице