Уџбеник: Иво Савић, Вељко Терзија „ Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа „  Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.

Испитна питања :

 1. Предмет проучавања и значај екологије
 2. Еколошки нивои
 3. Животна средина. Еколошки фактори и дејство
 4. Адаптације и животна форма
 5.  Животно станиште и еколошка ниша
 6. Популација, дефиниција и одлике
 7. Биоценоза као систем популација
 8. Односи исхране у биоценози
 9. Екосистем
 10. Биосфера
 11.  Биогеохемијски циклуси.
 12. Животне области
 13. Промене у природи под дејством човека
 14. Појам, извори, врсте и последице загађивања
 15. Загађивање и заштита ваздуха

16.  Загађивање и заштита воде

 

 1. Загађивање и заштита земљишта
 2. Загађивање и заштита хране
 3.  Радиоактивно загађивање и заштита
 4. Бука као загађивач. Заштита од буке
 5. Мониторинг загађености животне средине
 6. Облици заштите природе
 7.  Заштићена природна добра у Србији                                                                                                                      Наставник екологије, Катарина Венгрин

Блогови и веб странице