Техничка школа за дизајн коже

Број: 537

Датум: 12.05.2015.

 

Београд

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, у даљем тексту: Закон),

  

Техничка школа за дизајн коже

Бранкова бр. 17, 11 000 Београд

Делатност: средње стручно образовање

ПИБ:101994730, матични број: 07454783

 

  објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда

(јавна набавка број 3/14)

1. Назив, адреса, интернет страница наручиоца: Техничка школа за дизајн коже, Бранкова бр. 17, 11 000 Београд, www.skolazadizajnkoze.edu.rs

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава

3. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Врста предмета јавне набавке: Услуге израде техничке документације главних пројеката реконструкције и адаптације објекта Техничке школе за дизајн коже. Ознака из Општег речника набавки 71320000 - услуга техничког пројектовања.

 5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У случају да две или више понуда буду имале исту цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок извршења радова. Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

 6. Опис предмета јавне набавке: Рестаурација и адаптација објекта Техничке школе за дизајн коже односи се, пре свега, на рестаурацију фасада. Важно је напоменути да је улична фасада заштићена од стране Завода за заштиту споменика града Београда. Такође, треба предвидети, у унутрашњости објекта,  адаптацију санитарних чворова, промену подова и постављање спуштених плафона за маскирање инсталационих чворишта у циљу побољшања хигијене простора. Потребно је предвидети израду хидрантске инсталације и замену инсталација у санитарним чворовима. Потребно је заменити електро и громобранске инсталације објекта.

7. Начин преузимање конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:  Конкурсна документација може да се преузме на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.skolazadizajnkoze.edu.rs

 8. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу: Техничка школа за дизајн коже, Бранкова бр.17, 11 000 Београд, са назнаком „ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, јавна набвка мале вредности бр.3/14, - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, лице за контакт и контакт телефон.

Понуде се достављају у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда мора да важи минимум 6
0 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.05. 2015. године, до 11:00 часова.

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 20. маја 2015. године, у 12:00 часова, у просторијама Градске управе града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту,  Ул. краљице Марије бр. 1, 11 000 Београд, XVIII спрат.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

11. Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року до 10 дана од дана отварања понуда.

 12. Лице за контакт: Светлана Петровић, секретар школе, број телефона 011/2632-183, e-mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Конкурсна документција

 

 

 

Блогови и веб странице