ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ

Бранкова 17

11000 Београд

Број: 676

Датум: 24.06.2015.

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012 и 14/2015)

 

о б ј а в љ у ј е

П  О  З  И  В 

за подношење понуда за набавку добара

 – електрична енергија

ЈН бр. 2.2.4/15 

1.    Назив наручиоца: Техничка школа за дизајн коже

2.    Адреса: Бранкова 17, 11000 Београд.

3.    Врста наручиоца: Просвета

4.    Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

5.    Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

6.    Ознака и назив из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија.

7.    Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

8.    Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет стране наручиоца.

9.    Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Техничка школа за дизајн коже, Бранкова 17, 11000 Београд Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку добара – електрична енергија ЈН бр. 2.2.4/15 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-mail и ознаку предмета јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда је до 02.07.2015. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

10.  Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 02.07.2015. године у 13:00 часова, у секретаријату школе на адреси: Техничка школа за дизајн коже, Бранкова 17, 11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

11.  Рок за доношење одлуке: 10есет) дана од дана отварања понуда.

12.  Контакт лице:

·         Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

·         Факс: 011/3470-519

 

·         Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Блогови и веб странице