Видови ванредног школовања

У оквиру ванредног школовања у Техничкој школи за дизајн коже могуће је остварити: доквалификацију, преквалификацију, специјализацију или завршити прекинуто школовање.

Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси Наставничко веће школе.

Директор школе, након донете одлуке Наставничког већа о признавању предмета и полагању допунских испита, доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, предмете који су утврђени ученику да полаже по редоследу разреда, обавеза полагања матурског испита и испитне рокове у складу са општим актом школе.

Ученици који заврше трогодишње школовање у Техничкој школи за дизајн коже и стекну занимање галантериста, обућар или конфекционар коже и крзна, могу да упишу доквалификацију за занимање техничар-моделар коже (4.степен стручне спреме). У том случају ученици полажу следеће допунске испите:

Допунски испити за први разред

 1. Историја за 1.разред
 2. Хемија за 1.разред
 3. Биологија
 4. Кожарски материјали за 1.разред
 5. Основе техничког цртања

Допунски испити за други разред

 1. Историја за 2.разред
 2. Хемија за 2.разред
 3. Цртање и сликање
 4. Кожарски материјали за 2.разред
 5. Конструкција и моделовање производа од коже (обуће, конфекције или галантерије)

Допунски испити за трећи разред

 1. Социологија
 2. Конструкција и моделовање производа од коже (обуће, конфекције или галантерије)

Након положених свих допунских испита по редоследу разреда, ученици полажу испите за четврти разред.

Испити за четврти разред

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Физичко васпитање
 4. Математика
 5. Устав и права грађана
 6. Естетско обликовање
 7. Технологија производа од коже (обуће, конфекције или галантерије)
 8. Конструкција и моделовање производа од коже (обуће, конфекције или галантерије)
 9. Практична настава
 10. Верска настава или грађанско васпитање

Матурски испит обухвата полагање испита из три дела:

 1. Српски језик и књижевност (писмени рад)
 2. Изборни предмет (кожарски материјали, естетско обликовање или цртање и сликање)
 3. Усмена одбрана матурског рада

Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.
Одредбом члана 46. став 2. Закона о средњој школи прописано је да ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди Наставничко веће школе.

 

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА У ШКОЛУ РАДИ СТИЦАЊА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ


Одредбом члана 38. став 5. Закона о средњој школи прописано је да у стручну школу, ради стицања специјализације може да се упише лице са завршеном одговарајућом школом, које има најмање две године радног искуства.

Наставним планом и програмом одређује се које се средње образовање сматра одговарајућим за стицање специјализације.

Школа врши упис ради стицања специјализације уз сагласност Министарства просвете, по основу члана 41. став 4. Закона о средњој школи.

Стручна школа на основу конкурса врши упис ученика за стицање специјализације.

Рангирање кандидата за упис на специјализацију врши се према успеху у претходном образовању и према другим условима утврђеним наставним планом и програмом специјализације што је прописано чланом 42. став 7. Закона о средњој школи.

 

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА У ОДРЕЂЕНИ РАЗРЕД РАДИ ЗАВРШАВАЊА ПРЕКИНУТОГ ШКОЛОВАЊА


Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто из одређених разлога прекинули, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању по основу члана 46. став 1. Закона о средњој школи.

Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31.августа да би завршио започето образовање у истом трајању. Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред. Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује. Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.