Испитна питања из екологије и заштите животне средине за ванредне ученике

Уџбеник: Иво Савић, Вељко Терзија „ Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа „ Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.

Испитна питања:

 1. Предмет проучавања и значај екологије
 2. Еколошки нивои
 3. Животна средина. Еколошки фактори и дејство
 4. Адаптације и животна форма
 5. Животно станиште и еколошка ниша
 6. Популација, дефиниција и одлике
 7. Биоценоза као систем популација
 8. Односи исхране у биоценози
 9. Екосистем
 10. Биосфера
 11. Биогеохемијски циклуси
 12. Животне области
 13. Промене у природи под дејством човека
 14. Појам, извори, врсте и последице загађивања
 15. Загађивање и заштита ваздуха
 16. Загађивање и заштита воде
 17. Загађивање и заштита земљишта
 18. Загађивање и заштита хране
 19. Радиоактивно загађивање и заштита
 20. Бука као загађивач. Заштита од буке
 21. Мониторинг загађености животне средине
 22. Облици заштите природе
 23. Заштићена природна добра у Србији

Наставник екологије, Катарина Венгрин