Испитна питања из хемије за ванредне ученике

 • Уџбеник: Хемија за први разред Средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991. Аутори: Розалија Хорват, Милоје Ракочевић

Испитна питања из хемије за први разред

 1. Шта су елементи једињења?
 2. Кретање честица – услов реакције
 3. Киселине – дисоцијација, особине
 4. Базе – дисоцијација, особине
 5. Егзотермне и ендотермне хемијске реакције
 6. Брзина хемијских реакција
 7. Хемијска равнотежа
 8. Раствори и врсте раствора
 9. Елементи прве групе периодног система
 10. Прелазни метали
 11. Оксидо- редукционе реакције
 12. Напонски низ метала
 13. Елементи друге групе периодног систеама
 14. Неметали
 15. Елементи седме групе периодног система

Испитна питања из хемије за други разред

 1. Алкени
 2. Арени – ароматични угљоводоници
 3. Алдехиди
 4. Кетони
 5. Алкохол
 6. Органске киселине
 7. Алкини
 8. Алкани
 9. Подела органских једињења
 10. Номенклатура алкана
 11. Номенклатура алкохола
 12. Масти и уља
 13. Угљени хидрати – моносахариди
 14. Дисахариди
 15. Амини и амино-киселине

Наставник хемије Ирена Бокор